Medlemsvilkår

Ved å bli medlem på CrossFit Oslo signerer man også automatisk på medlemsvilkårene. Disse vil du også få presentert etter du har valgt ønsket medlemskap i MindBodyOnline*.

CrossFit Oslos medlemsvilkår:

 • Kontrakten på medlemsvilkår er løpende og gjelder fra den er signert og levert til CrossFit Oslo (heretter CFO).
 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato.
 • Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av CFOslo må medlemmet selv ta kontakt med CFOslo og kontrakten er å regne som gjeldene.
 • Det er en måneds gjensidig skriftlig oppsigelse.
 • Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.
  • Etter bindingstiden gjelder en måneds oppsigelse fra trekkdato i hver måned.
  • Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende måneden av bindingstiden inkludert en måneds oppsigelse.

Medlemskontrakt:

 • Medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved CFOs treningssenter og rett til å benytte seg av CFOs til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.
 • Medlemmet eller annen person som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. CFOs til enhver til gjeldende prisliste.
 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved CFO gir, og de regler som gjelder på senteret.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.
 • CFO fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der CFO kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • CFO forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. CFO forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.
 • Kontrakten må sies opp skriftlig til oppsigelse@cfoslo.no av hensyn til dokumenterbarhet. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av CFO må medlemmet selv ta kontakt med CFO og kontrakten er å regne som gjeldene. CFO har gjensidig oppsigelse på en måned før trekkdato i hver måned.
 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift m.v. + fakturagebyr til CrossFit Oslo.
 • Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • CFO er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CFOs kontroll, og som CFO ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CFO skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Angrerett:

 • Dersom kontrakten er inngått utenfor CrossFit Oslos lokaler har medlemmet rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til CrossFit Oslo innen 14 dager etter inngåelse av kontrakten, jf. angrerettlovens § 11.

*Medlemsvilkårene kan avvike noe etter type medlemskap.